2016-07-07

Cele i zadania Zespołu

 1. Podstawowym celem Zespołu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób układu ruchu, w tym reumatologicznych.
 2. Zespół udziela w szczególności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia odób dorosłych i dzieci cierpiących na ostre i przewlekłe choroby reumatyczne z jednoczensym leczeniem usprawniającym rehabilitacynym, zapobiega powstawaniu tych chorób, prowadzi rehabilitację leczniczą, jak równieżkształci osoby wykonujące zawody medyczne oraz realizuje zadania dydaktyczne i badawcze oraz promocje zdrowia.
 3. celem Zespołu jest również prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego polegającego na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Uzdrowisku Sopot przy wykorzystaniu istniejących warunków naturalnyhc,posiadanych urządzen lecznictwa uzdrowiskowego, naturalnych surowcow leczniczych i właściwoci leczniczych klimatu, obejmujących leczenie otyłości i osteoporozy u osob dorosłych i dzieci.
 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia szpitalne,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych,
  3. prowadzenie działalności dianostycznej,
  4. prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej,
  5. prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  6. prowadzenie racjonalnej gospodarki krwią w sposób uregulowany odrębnymi przepisami,
  7. realizacja przewidzianych przepisami zadań na potrzeby obronne państwa,
  8. wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący,
  9. uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych,
  10. uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz kształceniu osób wykonujących te zawody.
 5. Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą, inną aniżeli działalność lecznicza, polegającą na:
  1. najmie i dzierżawie ruchomości i nieruchomości pozostających w posiadaniu Zespołu,
  2. udostępnianiu zasobów Zespołu i wykonywaniu świadczeń w związku z prowadzeniem badań klinicznych lub obserwacyjnych,
  3. udostępnianiu zasobów Zespołu innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych lub osób kształcących się w zawodzie medycznym,
  4. prowadzeniu praktyk oraz działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, osób kształcących się w zawodzie medycznym lub pozostałych osób w zakresie związanym z działalnością medyczną i zdrowotną Zespołu,
  5. organizowaniu zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, kursów i innych form kształcenia związanych z działalnością leczniczą,
  6. obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
  7. prowadzeniu działalności handlowej i usługowej (kiermasze, aukcje, prezentacje),
  8. prowadzeniu działalności gastronomicznej i hotelowej.
 6. Działalność gospodarcza, o której mowa w ustępie V, nie może być prowadzona przez Zespół w sposób uciążliwy dla pacjentów lub przebiegu leczenia, nie może ponadto w żaden sposób kolidować z jego podstawową działalnością leczniczą.

 

źródło:

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołowi Reumatologicznemu

im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego WZR w Sopocie, zawierającego tekst Regulaminu Organizacyjnego uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami od nr 1 do 6.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się