2016-07-07

Organy Spółki

Informacja o przekształceniu w spółkę prawa handlowego

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 lipca 2017 roku Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

której jedynym właścicielem jest Województwo Pomorskie. Spółka w drodze sukcesji generalnej przejmuje wszystkie prawa i zobowiązania Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

Pełne dane spółki:

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, tel. (58) 555-75-20, tel./fax. (58) 551-14-26
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy

KRS Nr 0000684944, NIP: 5851479028; REGON: 192587795..
Kapitał zakładowy: 57.000.000,00 zł 

 

Organami Spółki są:  
1) Zarząd,  
2) Rada Nadzorcza,  
3) Zgromadzenie Wspólników. 

(podstawa: Akt Założycielski z dnia 21.06.2017 r.)

 

Organy Zespołu przed przekształceniem:

 1. Organami Zakładu są:
  1. Dyrektor,
  2. Rada Społeczna.
 2. Dyrektor
  1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
  2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.
  3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.
 3. Rada Społeczna
  1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Pomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
  2. Zadania Rady Społecznej oraz jej skład określa Ustawa.
  3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Pomorskiego.
  4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
  5. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.
  6. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem jej kadencji w następujących wypadkach:
   1. złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej,
   2. wykonywanie osobiście lub przez jego małżonka działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Zespołu,
   3. posiadanie osobiście lub przez jego małżonka akcji lub udziałów w spółkach handlowych, które wykonują działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Zespołu,
   4. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
   5. utrata praw publicznych,
   6. długotrwała niezdolność do pełnienia funkcji spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, trwającymi dłużej niż sześć miesięcy,
   7. na wniosek podmiotu, którego członek Rady jest przedstawicielem,
   8. zaistnienie przyczyn określonych w ustawie lub innych przepisach prawa, uniemożliwiających zasiadanie w Radzie Społecznej.
 4. W skład Zespołu wchodzą przedsiębiorstwa:
  1. Szpital Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko - udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych.
  2. Ambulatorium Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko - udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 5. W skład przedsiębiorstw wchodzą:
  1. jednostki i komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych,
  2. komórki organizacyjne realizujące pozostałe zadania związane z podstawową działalnością danego przedsiębiorstwa,
  3. komórki organizacyjne zapewniające obsługę niemedyczną, administracyjną, organizacyjną, prawną, gospodarczą, techniczną lub wykonujące inną działalność niezbędną do funkcjonowania Zespołu oraz samodzielne stanowiska,
  4. pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.
 6. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują:
  1. oddziałami szpitalnymi - właściwi ordynatorzy lub lekarze kierujący oddziałami,
  2. poradniami - właściwi kierownicy poradni,
  3. innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi - kierownicy lub koordynatorzy tych komórek.
 7. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstw Zespołu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

źródło:

Uchwała nr 408/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie

nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Reumatologicznemu im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się