2016-07-07

Podstawy prawne

 1. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Zespół podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji i publicznych zakladów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000004548 oraz do rejestru podmiotów wykonujacych działalnosć leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem 000000011352.
 3. Podmiotem tworzącym Zespół jest Województwo Pomorskie.
 4. Siedzibą Zespołu jest miasto Sopot.
 5. Adres siedziby Zespołu: ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot.
 6. Zespół posiada osobowośc prawną.
 7. Zespół działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i innych przepisów wydanych na jej podstawie,
  2. pozostałych przepisów prawa,
  3. Statutu Zespołu.

 

źródło:

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołowi Reumatologicznemu

im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego WZR w Sopocie, zawierającego tekst Regulaminu Organizacyjnego uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami od nr 1 do 6.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się