2016-07-07

Struktura organizacyjna Spółki

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO
 
1. W ramach Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o. funkcjonują według wykonywanych rodzajów działalności leczniczej dwa zakłady lecznicze:
a) Szpital Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (kod rodzaju 1)
b) Ambulatorium Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (kod rodzaju 3).
 
2. W skład struktury organizacyjnej Spółki według wykonywanych rodzajów działalności leczniczej wchodzą:
 
A. Szpital Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (kod rodzaju 1)
1. Oddziały szpitalne:
1.1. Oddział I Reumatologiczny - Układowych chorób tkanki łącznej dla dorosłych
1.2. Oddział II Reumatologiczny - Spondyloartropatii zapalnych dla dorosłych
1.3. Oddział III Reumatologiczny - Wczesnych zapaleń stawów i osteoporozy dla
dorosłych
1.4. Oddział Reumatologiczny dla dzieci 
1.5. Oddział Rehabilitacyjny dla dzieci 
2. Izba Przyjęć Szpitala
3. Apteka szpitalna
4. Ośrodek diagnostyki 
4.1. Punkt pobrań materiałów do badań 
4.2. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 
4.3. Pracownia USG
4.4. Pracownia densytometryczna
4.5. Pracownia kapilaroskopii.
 
B. Ambulatorium Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (kod rodzaju 3).
1.Przychodnia wielospecjalistyczna:
1.1. Poradnia reumatologiczna dla dorosłych 
1.2. Poradnia reumatologiczna dla dzieci 
1.3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
2. Zakład Rehabilitacji Leczniczej:
2.1. Poradnia rehabilitacyjna
2.2. Ośrodek rehabilitacji dziennej
2.3. Dział fizjoterapii:
2.3.1. Pracownia fizykoterapii
2.3.2. Pracownia kinezyterapii
2.3.3. Pracownia hydroterapii
2.3.4. Pracownia krioterapii
2.3.5. Pracownia masażu leczniczego
2.3.6. Pracownia balneoterapii
3. Przychodnia Uzdrowiskowa
3.1. Poradnia uzdrowiskowa
3.2. Poradnia osteoporozy
 
3. W skład struktury organizacyjnej Spółki wchodzi także obsługa administracyjna:
1) Dział ekonomiczno – finansowy;
2) Dział gospodarczo-techniczny;
3) Dział zamówień publicznych;
4) Dział informatyki i statystyki; 
5) Dział kadr;
6) Sekretariat z Archiwum;
7) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI);
8) Stanowiska samodzielne: Radca Prawny, p.poż., bhp, do spraw obronnych;
9) Zespoły sprzątające.
 
 
PION ZARZĄDZANIA W STYRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ
 
1. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w strukturze organizacyjnej posiada następujące piony
zarządzania:
a) Medyczny,
b) Pielęgniarski,
c) Finansowy,
d) Administracyjno-techniczny
e) Zarządu.
 
2.Zarząd Spółki pełni nadzór nad Pionem Medycznym, Pielęgniarskim, Finansowym oraz
Administracyjno-technicznym za pomocą Dyrektorów Pionów.
 
3.Pion Zarządu tworzą:
a) Sekretariat z Archiwum,
b) Dział kadr
c) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). 
d) Radca Prawny, 
e) specjalista ds. p.poż., bhp, do spraw obronnych oraz pozostałe samodzielne stanowiska
pracy, f) powołani do realizacji określonych celów pełnomocnicy, eksperci lub rzecznicy.
 
4.W skład Pionu Medycznego wchodzi personel podlegający służbowo Dyrektorowi
Medycznemu.
 
5.W skład Pionu Pielęgniarskiego wchodzi personel podlegający służbowo Dyrektorowi ds. Pielęgniarstwa.
 
6. W skład Pionu Finansowego wchodzi personel podlegający służbowo Dyrektorowi
Finansowemu.
 
7. W skład Pionu Administracyjno-Technicznego wchodzi personel podlegający służbowo
Dyrektorowi Administracyjno-Technicznemu.
 
8. Zarząd Spółki może powołać odpowiednich Dyrektorów Pionów. W razie braku powołania
danych Dyrektorów Pionów funkcje operacyjne tych Dyrektorów pełnią odpowiednio
członkowie Zarządu, a w wypadku gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy – pełni je Prezes
Zarządu.
 

źródło:

Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego

Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopcoie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się