2016-07-07

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Zespoł udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach okreslonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

 2. Zespół prowadzi następujące rodzaje i zakresy działalności leczniczej:
  2.1 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne:
  1. Oddziały szpitalne:
   1.1 Oddział I Reumatologiczny dla dorosłych (Leczenie stacjonarne, Reumatologia, 40 łóżek ogółem, w tym 1 łóżko intensywnej terapii),
   1.2 Oddział II Reumatologiczny dla dorosłych (Leczenie stacjonarne, Reumatologia, 31 łóżek ogółem),
   1.3 Oddział III Reumatologiczny dla dorosłych (Leczenie stacjonarne, Reumatologia, 34 łóżka ogółem),
   1.4 Oddział Reumatologiczny dla dzieci (Leczenie stacjonarne, Reumatologia, 29 łóżek ogółem, w tym 1 lóżko intensywnej terapii),
   1.5 Oddział Rehabilitacyjny dla dzieci (Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, 33 łóżka ogółem),
  2. Ośrodek diagnostyki:
   2.1 Punkt pobrań materiałów do badań (Badania laboratoryjne),
   2.2 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (Rentgenodiagnostyka),
   2.3 Pracownia USG (USG),
   2.4 Pracownia densytometryczna (Inne usługi diagnostyczne),
   2.5 Pracownia kapilaroskopii (Inne usługi diagnostyczne).

  2.2 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
  1. Przychodnia wielospecjalistyczna:
   1.1 Poradnia reumatologiczna dla dorosłych (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Reumatologia),
   1.2 Poradnia reumatologiczna dla dzieci (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Reumatologia),
   1.3 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu),
   1.4 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Reumatoloia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu).
  2. Zakład Rehabilitacji Leczniczej:
   2.1 Poradnia rehabilitacyjna (Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta),
   2.2 Ośrodek rehabilitacji dziennej (Rehabilitacja dzienna),
   2.3 Dział fizjoterapii (Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta):
      2.3.1 Pracownia fizykoterapii (Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta),
      2.3.2 Pracownia kinezyterapii (Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta),
      2.3.3 Pracownia hydroterapii (Rehabilitacja ambulatoryjna),
      2.3.4 Pracownia krioterapii (Rehabilitacja ambulatoryjna),
      2.3.5 Pracownia masażu lecznicego (Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta),
      2.3.6 Pracownia balneoterapii (Rehabilitacja ambulatoryjna).
  3. Przychodnia uzdrowiskowa:
   3.1 Poradnia uzdrowiskowa,
   3.2 Poradnia osteoporozy.
 3. Zespół prowadzi także działania polegające na:
  1) promocji zdrowia,
  2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem śwaidczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

 

źródło:

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. Dyrektora Wojewódzkiego Zespołowi Reumatologicznemu im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego WZR w Sopocie, zawierającego tekst Regulaminu Organizacyjnego uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami od nr 1 do 6.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się